SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- linki dla ciekawskich :)
z języka angielskiego

- blog SKO

BIP

Stołówka

Nasza stołówka szkolna jest dostępna dla uczniów szkoły podstawowej i uczniowie klas gimnazjalnych, dzieci z przedszkola mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola przy Dworku.

Obiady gotowane są na miejscu w bardzo dobrze wyposażonej kuchni.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA W REJOWCU FABRYCZNYM

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły, pracowników szkoły i innych osób wymienionych w uchwale Rady Miasta.
 2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać :
  - dzieci wnoszące opłaty indywidualne
  - uczniowie których posiłki dofinansowuje MOPS oraz inne jednostki samorządowe
  - pracownicy szkoły oraz inne osoby według Uchwały Rady Miasta.
 3. Cenę jednostkową posiłku określa zarządzenie dyrektora Szkoły podstawowej w Rejowcu Fabrycznym na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłków w porozumieniu z Organem prowadzącym szkołę.
 4. Opłaty wnoszone są w terminie do 15 każdego miesiąca na konto szkoły. W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Posiłki wydawane są w godz. ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 6. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 7. Warunkiem odpisu, o którym mowa w pkt. 6 jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności ucznia telefonicznie lub pisemnie w sekretariacie szkoły lub u intendentki do godz. 8.00 danego dnia. Wysokość odpisu, ewentualnie zwrotu uzależniona jest od dostarczenia kartki obiadowej i jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
 8. Uczniom oraz innym osobom o których mowa w pkt. 7 nie korzystającym z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności nie przysługuje zwrot ani ekwiwalent z tego tytułu nie powiadomienia intendenta.
 9. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 10. Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.
 11. Podczas oczekiwania na posiłek wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odłożyć w wyznaczone miejsce.
 13. W stołówce znajduje się jadłospis dekadowy.
 14. Wszyscy korzystający z obiadów powinni dbać o ład i porządek w stołówce szkolnej.
 15. Posiłek należy spożywać w ciszy.
 16. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby dyżurujące.
 17. Listy osób korzystających z posiłków znajdują się u intendentki a podstawą do wydania obiadu jest potwierdzenie - abonament wydany na początku każdego miesiąca potwierdzony pieczęcią szkoły i datą na każdy dzień.
 18. Intendent ma obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji materiałowo-finansowej i terminowego rozliczania się z księgowością.

NUMER KONTA SZKOŁY
na który należy dokonywać opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej:

Bank Spółdzielczy w Cycowie   24 8191 1013 2004 4000 0789 0004

Prosimy o podawanie w tytule przelewu Imienia i Nazwiska dziecka, za które jest dokonywana wpłata oraz miesiąc, aby usprawnić przepływ informacji.


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.