SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- linki dla ciekawskich :)
z języka angielskiego

- blog SKO

BIP

Zebrania z rodzicami 23.09.2019r.

     Dnia 23.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami.

     Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za owocną współpracę w minionym roku szkolnym - za całoroczne zaangażowanie, trud i serce włożone w pracę na rzecz naszej szkoły i jednocześnie poprosiła o kontynuację podjętych działań. Podkreśliła, że dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców pozyskaliśmy fundusze na zakup
i montaż szkolnego radiowęzła.

     Następnie przestawiła priorytety do realizacji w nowym roku szkolnym oparte na założeniach polityki oświatowej państwa, priorytetach Kuratora Oświaty, wnioskach z pracy szkoły (w tym wnioskach z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w r. sz. 2018/19, które omówiono podczas bieżącego spotkania). Zapoznała Rodziców z ofertą edukacyjną. Podkreśliła, że nauczyciele podnoszą jakość kształcenia realizując programy autorskie rozwijające aktywność i kreatywność uczniów, wdrażają projekty edukacyjne i innowacje (m. in. w zakresie: historii - wychowanie do wartości i rozbudzanie zainteresowań „małą ojczyzną”, edukacji czytelniczej, przedsiębiorczości, chronologii, matematyki, plastyki, ekologii, kindersztuby) doskonaląc kompetencje kluczowe uczniów. Prowadzą zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach najmłodszych, zajęcia sportowe, chór, doradztwo zawodowe. W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajęcia prowadzą: psycholog, pedagog i logopeda. Następnie omówiła projekty z zakresu współpracy międzynarodowej – Erasmus+ i PO WER, realizacja których przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenie jej wymiaru europejskiego. Przekazała rodzicom informacje na temat podjętej przez szkołę współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w zakresie realizacji projektu dydaktycznego skierowanego do uczniów uzdolnionych matematycznie.

    Następnie pani wicedyrektor przypomniała, że biblioteka szkolna otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Podkreśliła zalety wynikające z czytania książek dla zrównoważonego rozwoju dziecka. Zachęciła Rodziców do rozmów z dziećmi na temat ulubionych książek. Prosiła
o zaproponowanie literatury (odpowiedniej do wieku dziecka), którą uczniowie chcieliby wypożyczyć z biblioteki szkolnej.

    Pani dyrektor poinformowała, że w szkole dyżury pełni pielęgniarka szkolna a usługi stomatologiczne świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP". Podała również terminy egzaminu ósmoklasisty, następnie przedstawiła propozycje dni wolnych od zajęć

  • (30 X 2019 r. (środa)
  • X 2019 r. (czwartek)
  • 8 XI 2019 r. (piątek)
  • 21,22,23 IV 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 30 IV 2020 r. (czwartek)
  • 12 VI 2020 r. (piątek)

    Ważnym punktem spotkania było omówienie obowiązującej w szkole dokumentacji: Projekt Rocznego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego opartego m. in. na wnioskach z przeprowadzonej diagnozy, Organizacja ewaluacji wewnętrznej, Bezpieczeństwo w szkole – „Interwencyjne procedury postępowania w sytuacjach trudnych
i kryzysowych”, Propozycje szkoleń dla Rodziców.

    Przypomniano rodzicom, że w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Zaprezentowano instrukcję logowania się do dziennika i poproszono o systematyczne kontrolowanie postępów dziecka.

    Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła zebranych na Piknik integracyjny „CittaSlow”, który odbędzie się
dn. 27.09.2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w naszej szkole.

    Po spotkaniu z dyrekcją rodzice udali się na zebrania z wychowawcami klas.


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.