SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

ADRES SZKOŁY

Strona archiwalna

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Projekt

LOWE icon

 

Misja i wizja szkoły

Wizja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Nasza szkoła podstawowa podejmuje działania zmierzające do stworzenia nowoczesnej placówki na miarę XXI w, która przygotuje uczniów do podjęcia dalszej nauki w dynamicznie zmieniających się czasach.

Chcielibyśmy, aby nasza placówka zapewniała uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

Aby absolwenci opuszczający mury naszej szkoły byli ludźmi, którzy kierują się w swoim życiu ogólnie przyjętymi wartościami moralnymi, swoje osiągnięcia zawdzięczają samodzielnej i rzetelnej pracy, prowadzą zdrowy styl życia i są dumni ze swojego pochodzenia.

Chcielibyśmy, aby nasz placówka rozwijała wśród uczniów przymioty duszy i ciała zgodnie z zasadą: 

„W zdrowym ciele – zdrowy duch”, a przede wszystkim przygotowywała młodych ludzi do dalszej edukacji zgodnie
z zasadą: „Uczyć, aby mądrze i godnie żyć”. 

Chcemy, by Rodzice darzyli szkołę zaufaniem, Nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanego zawodu, 

a Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

 

Misja Szkoły Podstawowej im. im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Aby przedstawioną Wizję można było zrealizować, muszą być podjęte następujące

  zadania:

1. Wspólne opracowanie z uczniami, rodzicami, organem prowadzącym szkołę i organem nadzoru pedagogicznego długofalowego Programu Rozwoju. 

2. Systematyczne badania i monitorowanie działań szkoły uwzględniające potrzeby jej klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli).

3. Bieżąca ewaluacja i modyfikacja programów.

4. Udostępnianie systemu informacji w szkole każdemu zainteresowanemu pracą szkoły.

5. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, aby zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać do pracy z uczniami.

6. Ścisła współpraca z organem prowadzącym szkołę.

7. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły w wypełnianiu zadań edukacyjnych
i wychowawczo-opiekuńczych. 

8. Promowanie i wspieranie programów nauczania, w tym innowacyjnych inspirującychuczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

9. Efektywna praca nauczycieli z uczniami o szczególnych potrzebach poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów oraz stosowanie różnych metod i form pracy w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

10. Propagowanie higieny pracy ucznia.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia.

12. Stworzenie kompleksowo oddziaływującego środowiska wychowawczego mającego na celu wszechstronny rozwój osobowościowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

13. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, który jest warunkiem koniecznym w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

14. Bieżąca aktualizacja dokumentów szkolnych w kontekście prawa oświatowego przez dyrektora oraz organy szkoły.

15. Pozyskiwanie środków na realizację zadań szkoły.

 

MODEL ABSOLWENTA

Uczeń naszej szkoły:

 

 1. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów

-  Umie podejmować decyzje
  Zna skutki swoich decyzji
-  Wie, dlaczego podejmuje działania
-  Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania
-  Umie krytycznie ocenić swoje możliwości
-  Zna swoje mocne i słabe strony
-  Nazywa i analizuje oraz wyraża swoje uczucia
-  Wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie

2. Współtworzy grupę społeczną

-  W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę
-  Stara się być odpowiedzialnym za innych
-  Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę
-  Cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka

3. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce

4. Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego

5. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.