SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Strona internetowa jest obecnie na etapie realizacji jej nowej wersji dostosowanej do wymagań zgodnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przewidywany termin publikacji nowej wersji strony – maj 2022 r. Staramy się, aby zamieszczane treści były dostosowane do obowiązujących wymagań. Częściowo dostosowaliśmy do wymogów ustawy treści zamieszczone na stronie przed dniem aktualizacji.
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Na stronie pamiętamy o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć,
 • Na naszej stronie jest możliwości powiększenia i zmniejszenia czcionki. Także przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie tekstu wyświetlanego na ekranie – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości w większości minimalny z przewagą ciemnych kolorów,
 • Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 825664119

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 1. W budynku znajduje się 11 wejść. Dostępny jest podjazd dla wózków. Brak stref kontroli.
 2. W budynku jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Dostępne jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się także przy Urzędzie Miasta – ul. Lubelska 16.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Obecnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.